adrul legislativ și normativ referitor la funcţionarea catedrelor militare

LEGE

Nr. 1245 din  18.07.2002

cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=312749

Publicat : 10.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 137-138     art Nr : 1054

Articolul 41. Pregătirea la catedrele militare

(1) În instituţiile de învăţămînt superior universitar de stat pot fi create catedre militare. Programele de instruire ale catedrelor militare sînt aprobate de Ministerul Apărării. Asigurarea tehnico-materială şi financiară a catedrelor militare se efectuează din contul instituţiei de învăţămînt.

(2) Studenţii audiază cursul de instruire la catedra militară în mod benevol.

(3) După absolvirea cursului deplin de instruire la catedra militară, în funcţie de necesităţile Forţelor Armate şi de rezultatele obţinute în pregătirea militară, absolvenţilor instituţiilor civile de învăţămînt superior li se pot acorda grade de ofiţer, subofiţer sau sergent în rezervă în condiţiile Legii cu privire la statutul militarilor.

(4) Cetăţenilor care au absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară, dar nu au absolvit instituţia de învăţămînt, li se pot acorda grade de subofiţer sau sergent în rezervă.

GUVERNUL

HOTĂRÎREA GUVERNULUI

Nr. 587 din  20.05.2003

despre aprobarea Regulamentului de funcţionare a catedrelor

militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt

superior universitar de stat

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296522

Publicat : 23.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 616

În temeiul Legii nr. 1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul de funcţionare a catedrelor militare din cadrul instituţiilor de învăţămînt superior universitar de stat (se anexează).
 2. Ministerul Apărării va aproba programele de instruire ale catedrelor militare şi va ţine la control procesul şi calitatea instruirii militare.
 3. Ministerul Educaţiei va efectua controlul asupra procesului de creare a catedrelor militare în instituţiile de învăţămînt superior universitar de stat.
 4. Ministerele vor aduce actele lor normative care vizează activitatea catedrelor militare în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

Prim-ministru

al Republicii Moldova                                             Vasile TARLEV

Contrasemnată:

Ministrul apărării                                                 Victor Gaiciuc

Ministrul educaţiei                                                 Gheorghe Sima

Ministrul sănătăţii                                                  Andrei Gherman

Chişinău, 20 mai 2003.

Nr. 587.

Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova nr. 587

din 20 mai 2003

REGULAMENTUL

cu privire la activitatea catedrelor militare în cadrul instituţiilor

de învăţămînt superior universitar de stat

 1. Dispoziţii generale
 2. Prezentul regulament reglementează ordinea de creare şi activitate a catedrelor militare în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior universitar de stat, structura, personalul şi atribuţiile catedrelor militare, precum şi alte aspecte vizînd planificarea şi organizarea instruirii cetăţenilor la catedrele nominalizate.
 3. Instruirea militară la catedrele militare se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în scopul pregătirii cetăţenilor pentru apărarea Patriei, completării rezervei Forţelor Armate, precum şi selectării unor candidaţi pentru încadrarea în serviciul militar prin contract.
 4. Catedra militară se creează în temeiul hotărîrii senatului instituţiei de învăţămînt superior universitar de stat după o coordonare prealabilă cu Ministerul Apărării, care determină profilul specialităţii militare la catedra militară şi ministerele respective, în subordinea cărora se află instituţiile menţionate.
 5. Instruirea militară a studenţilor la catedra militară, inclusiv cei care îşi fac studiile fără frecvenţă, se efectuează în mod benevol. Pot fi admişi la audierea cursului de instruire militară şi studenţii altor instituţii de învăţămînt superior universitar, inclusiv cele particulare, precum şi absolvenţii acestor instituţii.
 6. Instruirea la catedra militară se efectuează prin învăţămînt de zi cu frecvenţă obligatorie conform orarului, aprobat în ordinea stabilită de actele normative respective.
 7. Asigurarea tehnico-materială şi financiară a catedrelor militare se efectuează din contul instituţiei de învăţămînt, inclusiv din contul mijloacelor extrabugetare acumulate din contractele cu persoanele care solicită înscrierea la catedra militară.
 8. Structura şi atribuţiile catedrei militare
 9. Catedra militară este o subdiviziune structurală a instituţiei de învăţămînt superior universitar de stat, care funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi are următoarele atribuţii:
 10. a) planificarea, organizarea şi realizarea procesului didactic în cadrul catedrei;
 11. b) evaluarea activităţilor didactice, asigurarea metodică a procesului de instruire;
 12. c) asigurarea lucrului educativ şi militar-patriotic cu studenţii catedrei;
 13. d) participarea la elaborarea noilor concepţii, forme şi metode de instruire;
 14. e) elaborarea programelor analitice la disciplinele catedrei;
 15. f) asigurarea desfăşurării cursurilor de lecţii (prelegeri), lucrărilor practice, seminarelor, susţinerea colocviilor, examenelor de curs la disciplinele catedrei la un înalt nivel metodico-ştiinţific;
 16. g) organizarea lucrului de sine stătător al studenţilor;
 17. h) elaborarea materialelor didactice necesare;
 18. i) organizarea şedinţelor deschise, instructiv-metodice cu cadrele didactice ale catedrei;
 19. j) crearea şi perfecţionarea bazei tehnico-materiale de instrucţie a catedrei;
 20. k) organizarea şedinţelor practice şi a stagiului militar în marile unităţi şi unităţile militare ale Armatei Naţionale, în limita atribuţiilor sale;
 21. l) organizarea examenelor de absolvire a cursului de instruire militară în vederea conferirii gradelor militare corespunzătoare;
 22. m) prezentarea Ministerului Apărării a informaţiilor privind înmatricularea şi desfăşurarea procesului de învăţămînt la catedră.
 23. Structura şi componenţa numerică a personalului catedrei militare se stabileşte de către rectorul instituţiei de învăţămînt respective. Funcţiile cadrelor didactice ale catedrei se completează, de regulă, cu ofiţeri în rezervă sau retragere în conformitate cu legislaţia în vigoare pe bază de concurs, care au experienţă didactică în instituţiile de învăţămînt, pregătire profesională corespunzătoare în profilul catedrei militare şi corespund cerinţelor înaintate faţă de cadrele didactice, după coordonarea candidaturilor cu Ministerul Apărării.

Militarii în activitate, care corespund cerinţelor menţionate, pot preda unele discipline de studiu la catedra militară în bază de contract în conformitate cu stipulările legislaţiei în vigoare.

 1. Candidatura la funcţia de şef al catedrei este selectată din rîndul militarilor în rezervă sau retragere şi este numită în funcţie prin ordinul rectorului instituţiei de învăţămînt superior universitar de stat după coordonarea candidaturii cu Ministerul Apărării.

În funcţia de şef al catedrei poate fi detaşat, prin ordinul ministrului apărării, un militar în activitate, după coordonarea candidaturii cu rectorul instituţiei de învăţămînt.

 1. Şeful catedrei militare în limitele competenţei sale şi în conformitate cu legislaţia în vigoare:
 2. a) participă la examinarea de către consiliile facultăţii şi ale instituţiei de învăţămînt a tuturor problemelor ce ţin de activitatea didactică, ştiinţifică şi de instruire a studenţilor;
 3. b) determină formele şi mijloacele de instruire militară a studenţilor, care asigură desfăşurarea eficace a procesului de instruire;
 4. c) antrenează corpul didactic şi studenţii la lucrul de cercetări ştiinţifice în problemele militare;
 5. d) distribuie sarcinile didactice între profesorii catedrei militare, ţinînd cont de necesitatea îndeplinirii de către ei a lucrului de cercetări ştiinţifice, invenţii şi inovaţii;
 6. e) dirijează  lucrul didactic, educativ-patriotic, metodic, de cercetări ştiinţifice şi personal să ţină lecţii la catedră;
 7. f) pornind de la sarcinile reale ale serviciului militar în cadrul Armatei Naţionale, organizează şi efectuează integrarea şi coordonarea procesului instructiv-metodic între catedra militară şi alte catedre în care se predau disciplinele militare;
 8. g) convoacă şedinţe teoretice şi practice ale studenţilor şi şedinţe instructiv-metodice ale cadrului profesoral-didactic, organizează controlul lucrului didactic;
 9. h) participă la selectarea absolvenţilor, care doresc să îndeplinească serviciul militar în cadrul Armatei Naţionale şi în alte componente ale Forţelor Armate;
 10. i) asigură evidenţa, păstrarea corectă şi folosirea după destinaţie a materialelor tehnico-didactice;
 11. j) organizează lucrul orientat spre perfecţionarea bazei tehnico-materiale a catedrei militare;
 12. k) dirijează procesul de elaborare a documentelor de planificare şi evidenţă a lucrului didactic, metodic şi le aprobă;
 13. l) organizează primirea examenelor, colocviilor respective conform programului pregătirii militare a cursanţilor;
 14. m) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament şi actele normative în vigoare;
 15. n) organizează pregătirea studenţilor pentru trecerea stagiului militar;
 16. o)  asigură sosirea organizată şi în termen a studenţilor în unităţile militare;
 17. p) efectuează controlul periodic privind trecerea stagiului de către studenţi în unităţile militare;
 18. q) organizează primirea dărilor de seamă privind îndeplinirea sarcinilor stagiului militar.
 19. Personalul profesoral-didactic şi auxiliar se numeşte în funcţie prin ordinul rectorului instituţiei de învăţămînt superior universitar de stat la propunerea şefului catedrei militare după coordonarea prealabilă obligatorie cu Ministerul Apărării.

III. Planificarea şi organizarea instruirii militare la catedrele militare

 1. Planificarea instruirii militare la catedrele militare trebuie să asigure:
 2. a) calitatea îndeplinirii programului de instruire;
 3. b) succesiunea corectă a studierii disciplinelor incluse în programul de instruire;
 4. c)  planificarea uniformă a şargei pentru cadrele didactice şi folosirea raţională a bazei materiale de instrucţie a catedrei;
 5. d) respectarea numărului total de ore pe săptămînă.
 6. Planificarea instruirii militare pentru anul de studii la catedră se efectuează de către şeful catedrei  în coordonare cu prorectorul responsabil de catedra militară în conformitate cu cerinţele actelor normative în vigoare şi programele de pregătire militară coordonate cu ministerele respective şi aprobate de ministrul apărării.
 7. La catedra militară se elaborează şi se păstrează următoarele documente:
 8. a) regulamentul catedrei, aprobat de rectorul instituţiei şi coordonat cu Ministerul Apărării;
 9. b) programele analitice pe discipline;
 10. c) planurile tematice;
 11. d) calculul orelor pe anii de studii;
 12. e) planul anual de activitate a catedrei;
 13. f) planurile lunare de activitate a catedrei;
 14. g) orarul lecţiilor pe semestru şi pe săptămînă;
 15. h) registrul de evidenţă a şedinţelor;
 16. i) schema logico-structurală pentru studierea disciplinelor;
 17. j) planul activităţii de  redactare şi editare;
 18. k) planul cercetărilor ştiinţifice;
 19. l) registrul de control al desfăşurării şedinţelor de către profesori şi asistărilor reciproce;
 20. m) registrul proceselor-verbale ale şedinţelor catedrei;
 21. n) graficul şi registrul desfăşurării consultaţiilor;
 22. o) planurile individuale ale profesorilor catedrei;
 23. p) dările de seamă şi informaţiile despre activitatea catedrei;
 24. q) alte documente ce reflectă activitatea catedrei şi a profesorilor, în conformitate cu cerinţele actelor normative.
 25. Înscrierea la studii a cetăţenilor nominalizaţi în punctul 4 al prezentului regulament se face în baza cererii scrise, depuse pe numele rectorului instituţiei de învăţămînt în subordonarea căreia se află catedra militară. Candidaţii la studii pot fi doar cetăţeni ai Republicii Moldova, de sex masculin, care nu au depăşit vîrsta de 32 de ani, apţi conform stării de sănătate pentru îndeplinirea serviciului militar.

Instruirea  medico-militară şi pe problemele medicinii extremale este reglementată prin ordinele ministrului apărării şi ministrului sănătăţii.

 1. Persoanele de sex feminin, la dorinţă, pot frecventa cursurile de instruire militară la catedra militară în condiţiile punctului 15 al prezentului regulament. La terminarea cu succes a cursului respectiv, acestor persoane li se eliberează certificatul de absolvire a catedrei militare, care, în cazul angajării în serviciul militar prin contract,  serveşte drept bază pentru acordarea gradului militar respectiv.
 2. Studenţii sînt admişi la cursul de instruire la catedra militară prin ordinul rectorului instituţiei de învăţămînt respective.

Grupele se completează cu studenţi din acelaşi an de studii şi de la aceeaşi facultate (cu excepţia Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”).

 1. Instruirea la catedra militară se efectuează în două etape:
 2. a)  la prima etapă are loc pregătirea militară după programa de pregătire a soldaţilor şi sergenţilor. Studenţii, care au absolvit cursul deplin de instruire militară după această programă, susţin examenele respective şi depun jurămîntul militar în una din unităţile militare ale Armatei Naţionale. Listele persoanelor, care au depus jurămîntul militar, semnate de comandantul unităţii militare, şi tabelele nominale cu rezultatele obţinute la examenele menţionate se prezintă în decurs de o lună în organele administrativ-militare respective pentru trecerea studenţilor din categoria de recrut în categoria de rezervist şi pregătirea documentelor pentru conferirea gradelor militare de “sergent” sau “soldat” în rezervă în modul stabilit;

Documentele prezentate vor fi semnate de către rectorul instituţiei şi contrasemnate de către viceministrul apărării. Persoanele care nu au susţinut examenele vor fi admişi la examenul repetat cel puţin peste o lună după terminarea cursului sau cu următoarele promoţii o singură dată. Dacă nu au susţinut examenele nici a doua oară, persoanele sînt exmatriculate de la catedra militară.

 1. b) la etapa a doua are loc pregătirea militară după programa de pregătire a ofiţerilor în rezervă în baza comenzii Ministerului Apărării, în care se indică numărul necesar de persoane pe specialităţi militare. La această etapă studenţii trec în mod obligatoriu stagiul militar în marile unităţi şi în unităţile militare ale Armatei Naţionale, în corespundere cu programa de pregătire. Pregătirea militară a studenţilor după programul de pregătire a ofiţerilor în rezervă se efectuează doar la catedra de medicină militară şi extremală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu” şi catedra pregătirii cadrelor în rezervă a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
 2. Pentru fiecare student al catedrei militare se întocmeşte un dosar, în care se includ următoarele documente:
 3. a) etapa I – pregătirea sergenţilor în rezervă:

– cererea, depusă pe numele rectorului instituţiei de învăţămînt;

– certificatul de student sau copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior universitar;

– adeverinţa de recrut, cu menţiunea că sînt luaţi la evidenţă militară în organele administrativ-militare la locul de efectuare a studiilor;

– certificatul medical despre starea sănătăţii;

– două fotografii 2 x 4;

 1. b) etapa II – pregătirea ofiţerilor în rezervă:

– cererea, depusă pe numele rectorului instituţiei de învăţămînt;

– adeverinţa de recrut sau livretul militar;

– copiile buletinului de identitate şi adeverinţei de naştere;

– certificatul de trecere a cursului de pregătire a sergenţilor în cadrul catedrei militare;

– certificatul de student sau copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt superior universitar;

– două fotografii 2 x 4.

 1. Pentru organizarea stagiului militar al studenţilor în unităţile militare sau centrele de instruire, şeful catedrei militare prezintă pentru coordonare şi aprobare în Ministerul Apărării cererea corespunzătoare şi tabelul nominal al studenţilor ce urmează să treacă stagiul militar cu cel puţin o lună înainte de începerea stagiului militar.
 2. Pe perioada trecerii stagiului militar studenţii se supun cerinţelor regulamentelor şi instrucţiunilor militare.
 3. Studenţii, care în perioada trecerii stagiului militar încalcă disciplina militară, prin ordinul comandantului unităţii militare, sînt înlăturaţi de la trecerea stagiului militar cu trimiterea documentelor respective şefului catedrei militare pentru luarea deciziei asupra persoanei în cauză.
 4. Examenele de absolvire a cursului de instruire la catedra militară se organizează de către instituţia de învăţămînt respectivă. Pentru evaluarea cunoştinţelor studenţilor, care au urmat cursul de instruite la catedra militară se constituie comisia corespunzătoare de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor practice, a cărei componenţă se aprobă de ministrul apărării şi în care vor fi incluşi ofiţeri în activitate din cadrul Ministerului Apărării şi reprezentanţi ai altor ministere şi instituţii interesate.
 5. La examenele de absolvire a catedrei militare se admit studenţii care au însuşit integral programa de instruire şi care au trecut stagiul militar.

După terminarea primei etape, conform programului de pregătire a soldaţilor şi sergenţilor în rezervă, studenţii vor susţine 2-3 examene şi 2-3 colocvii, stabilite de Ministerul Apărării în funcţie de specialitatea militară, cu excepţia Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”.

După terminarea etapei a doua, conform programului de pregătire a ofiţerilor în rezervă, studenţii vor susţine 3-4 examene de absolvire şi 3-4 colocvii sau lucrarea de diplomă, stabilite de Ministerul Apărării în funcţie de specialitatea militară, cu excepţia Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu”.

Studenţii care vor lipsi nemotivat de la lecţii mai mult de 18 ore pe parcursul unei etape de instruire vor fi exmatriculaţi de la catedră.

 1. Graficul examenelor de absolvire cu indicarea disciplinelor militare se prezintă în Ministerul Apărării cu cel puţin o lună înainte de începerea acestora.
 2. Chestionarele cu subiectele scoase la examene şi colocvii, biletele, misiunile tactice etc. se elaborează, se discută şi se aprobă la şedinţa catedrei şi se coordonează cu Ministerul Apărării cu cel puţin 2 luni înaintea începerii examenelor. Toate materialele se sigilează şi se păstrează în safeul şefului catedrei. Se interzice familiarizarea studenţilor cu biletele elaborate pentru examene.
 3. Înainte de începerea examenelor de absolvire şeful catedrei militare prezintă preşedintelui comisiei de evaluare a cunoştinţelor: tabelul nominal al studenţilor admişi la examene, orarul examenelor, aprobat de rectorul instituţiei de învăţămînt, fişele de examinare şi alte materiale necesare.
 4. La finalizarea examenelor de absolvire a catedrei militare după trecerea cursului de instruire a ofiţerilor în rezervă, şeful catedrei prezintă în decurs de cel mult o lună în organele administrativ-militare teritoriale, unde studenţii sînt luaţi la evidenţă militară, tabelul nominal al studenţilor cu rezultatele obţinute pentru pregătirea documentelor respective privind acordarea gradului militar de “locotenent în rezervă”.
 5. După absolvirea cursului deplin de instruire la catedra militară, în conformitate cu prezentul regulament şi legislaţia în vigoare, în funcţie de rezultatele obţinute în pregătirea militară, absolvenţilor instituţiilor civile de învăţămînt superior li se pot acorda grade de ofiţer, subofiţer,  sergent sau soldat în rezervă, cu respectarea următoarelor cerinţe:
 6. a) pentru persoanele care au absolvit cursul de instruire după programul de pregătire a soldaţilor şi sergenţilor în rezervă:

cu notele “8”, “9”, “10” – “sergent inferior în rezervă”;

cu notele “5”, “6”, “7” – “soldat în rezervă”;

absolvenţilor Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţanu” de sex masculin (persoanelor de sex feminin la dorinţă) li se poate acorda gradul militar de “plutonier”;

 1. b) pentru persoanele care au absolvit integral cursul de instruire după programul de pregătire a ofiţerilor în rezervă:

au susţinut examenele la catedra militară şi au absolvit instituţia de învăţămînt superior – “locotenent în rezervă”;

au susţinut examenele la catedra militară, dar n-au absolvit instituţia de învăţămînt superior – “plutonier-major în rezervă”.

 1. Gradele militare pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi în rezervă, pînă la gradul militar “sergent-major în rezervă” inclusiv, se acordă de către conducătorul organului administrativ-militar teritorial. Gradele militare pentru efectivul de subofiţeri în rezervă, pînă la gradul militar “plutonier adjutant în rezervă” inclusiv, se acordă de către conducătorul organului administrativ-militar central. Gradul militar “locotenent în rezervă” se acordă prin ordinul ministrului apărării.

Studenţii exmatriculaţi din instituţia de învăţămînt se exmatriculează şi de la catedra militară, cu restituirea taxei conform contractului, cu excepţia cheltuielilor de instruire efectuate pînă la momentul exmatriculării.

 1. Dosarele personale, întocmite conform punctului 19 al prezentului regulament, se completează cu următoarele documente: certificatul medical referitor la aptitudinea pentru serviciul militar, eliberat de una din instituţiile medico-militare, autobiografia, copia diplomei, extrasul din carnetul de note la disciplinele militare la catedra militară, foaia de atestare, fişa matricolă şi fişa alfabetică, ce se transmit în organele administrativ-militare teritoriale la locul de evidenţă militară pentru pregătirea şi prezentarea documentelor în vederea acordării gradului militar corespunzător.
 2. Livretele militare se eliberează de către organele administrativ-militare în baza ordinului cu privire la acordarea gradului militar respectiv.
 3. La cererea instituţiei de învăţămînt respective, Ministerul Apărării poate pune la dispoziţie baza materială de instruire (armamentul şi tehnica din dotare, utilaje, muniţii pentru tragere, echipament, clase, laboratoare, poligoane, fond de cazarmă, locuri amenajate pentru trageri de luptă, parcuri, platouri, orăşele sportive, materiale didactice, literatură de specialitate şi alt patrimoniu al unităţii), asigură organizarea stagiului militar în marile unităţi şi în unităţile militare ale Armatei Naţionale şi organizează confecţionarea livretelor militare. În toate aceste cazuri, între Ministerul Apărării şi instituţia de învăţămînt respectivă vor fi încheiate contracte, luînd în considerare cheltuielile pentru utilizarea bunurilor şi serviciilor acordate, cu excepţia catedrei de medicină militară şi extremală a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu” activitatea căreia este reglementată prin ordinele ministrului apărării şi ministrului sănătăţii.

Cererea menţionată se înaintează în Ministerul Apărării cu 30 de zile înainte de începerea şedinţelor practice.

 1. Armamentul, tehnica militară, muniţiile se pun la dispoziţia studenţilor catedrei militare de către ofiţerii Armatei Naţionale, responsabili pentru activităţile respective, nemijlocit la poziţiile de trageri sau la locurile de instruire în conformitate cu cerinţele actelor normative.
 2. Catedrele militare sînt arondate la instituţiile Ministerului Apărării, marile unităţi şi unităţile militare ale Armatei Naţionale prin ordinul ministrului apărării.
 3. Atribuţiile Ministerului Apărării, ministerelor de resort

şi instituţiilor de învăţămînt

 1. Ministerul Apărării are următoarele atribuţii:
 2. a) aprobarea, în comun cu ministerele de resort, a programelor de pregătire la catedra militară;
 3. b) stabilirea anuală a numărului de persoane pentru formarea soldaţilor, sergenţilor şi ofiţerilor în rezervă în funcţie de necesităţile Forţelor Armate ale Republicii Moldova;
 4. c) organizarea controlului asupra procesului de instruire şi respectarea legislaţiei în vigoare privind instruirea militară la catedra militară;
 5. d) crearea comisiilor de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor practice ale cursanţilor catedrelor militare, de comun acord cu ministerele respective;
 6. e) acordarea ajutorului necesar privind asigurarea catedrei cu materiale didactice la specialităţile militare, cu instrucţiuni, ordine şi directive privind pregătirea de luptă;
 7. f) asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea stagiului militar cu studenţii catedrelor militare în corespundere cu prevederile punctelor 33 şi 34 ale prezentului regulament;
 8. g) conferirea gradelor militare corespunzătoare în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
 9. Ministerele de resort au următoarele atribuţii:
 10. a) stabilesc modul de creare, activitate şi lichidare a catedrelor militare în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior universitar de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul regulament;
 11. b) efectuează controlul asupra respectării legislaţiei în vigoare în domeniul învăţămîntului;
 12. c) participă la coordonarea desfăşurării instruirii militare a studenţilor în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior universitar de stat.
 13. Instituţia de învăţămînt are următoarele atribuţii:
 14. a) organizează selectarea şi instruirea studenţilor la catedra militară;
 15. b) repartizează numărul necesar de ore conform programelor de pregătire pentru instruirea militară la catedrele militare, asigură trecerea stagiului militar, desfăşurarea colocviilor şi examenelor de evaluare a cunoştinţelor;
 16. c) asigură catedra militară cu încăperile necesare pentru desfăşurarea activităţii normale a procesului de studii, precum şi pentru cadrele didactice ale catedrei militare;
 17. d) încheie contractele prevăzute de prezentul regulament în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 18. e) asigură editarea materialelor didactice elaborate la catedra militară;
 19. f) acordă, prin înţelegeri reciproce, Ministerului Apărării locuri pentru studii cu finanţare extrabugetară;
 20. g) organizează detaşarea corpului didactic al catedrei militare la cursurile de perfecţionare şi calificare. Profesorii fără experienţă didactică au prioritate la înscriere pentru participarea la aceste cursuri.